• Research
  • Allergy, Immunology and Pulmonology

Allergy, Immunology and Pulmonology

Mika Mäkelä

The group of Mika Mäkelä works in the Pediatric Unit of the Skin and Allergy Hospital which is responsible for the majority of pediatric allergy treatment and research activity in HUS disctrict and in a dynamic collaboration with the Children's hospital. The group focuses on two areas of disease: young children's asthma and severe food allergies. The research interest in asthma is directed towards pathophysiology, diagnostics, and treatment. We strive to understand which factors at the tissue and at the physiological level determine the persistence and the severity of asthma. In food allergies, the focus is in the measurement of immune responses that employ molecular allergology tools both in diagnostics and oral immunotherapy. The nature of our research is clinical, and the laboratory measurements are done with various domestic and international collaborators.

Mika Mäkelän tutkimusryhmä työskentelee Iho- ja allergiasairaalan lasten yksikössä, joka vastaa valtaosin HUS-piirin lastenallergologisesta toiminnasta sujuvassa yhteistyössä lastenklinikan kanssa. Ryhmä keskittyy kahteen sairausryhmään: pienten lasten astmaan sekä vaikeisiin ruoka-allergioihin. Pikkulapsen astman tutkimukset pureutuvat patofysiologiaan, diagnostiikkaan ja hoitoon. Pyrimme selvittämään mitkä tekijät ovat määrääviä taudin pysyvyyden ja vaikeusasteen kannalta niin kudoksissa kuin hengitysfysiologisissa parametreissä.  Ruoka-allergioissa painopiste on ollut molekyyliallergologisiin määrityksiin perustuvan diagnostiikan kehittelyssä ja ruokasiedätyksessä. Tutkimuksen luonne painottuu vahvasti klinikkaan ja laboratoriomääritykset tehdään pääosin useiden kotimaisten sekä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa.  

Contact: mika.makela(at)hus.fi

Mikael Kuitunen

In my research group we investigate the emergence of allergic diseases and possibilities to prevent allergies as well as the effect of probiotics in treatment of allergies. The effect of perinatal probiotic intervention on development of allergic diseases and sensitisation in childhood and adolescence is studied in a large randomized, double-blind, and placebo-controlled cohort. Initially 1223 children entered the study that has been followed for 13 years. We focus on immunologic factors affecting the development of allergy, the role of faecal microflora using DNA techiques, and the effect of nutrition and environment on the development of allergic diseases.

Tutkimusryhmämme selvittää allergioiden syntyä ja mahdollisuuksia ehkäistä allergiaa. Tutkimme probioottihoidon vaikutusta allergioiden ehkäisyssä ja hoidossa. Tutkimme perinataalisen probioottivalmisteen vaikutusta allergioiden ja allergisen herkistymisen kehittymiseen lapsuuden ja nuoruuden aikana laajassa satunnaistetussa, kaksoissokotetussa ja lumekontrolloidussa kohortissa. Kyseessä on alun perin 1223 lapsen kohortti, jota on seurattu syntymästä 13 vuoden ikään. Tutkimme allergian kehittymiseen liittyviä immunologisia mekanismeja, suoliston bakteerifloran merkitystä käyttäen DNA tekniikoita, lasten ravitsemuksen ja elinympäristön vaikutusta allergioiden kehittymiseen.

Contact: mikael.kuitunen(at)helsinki.fi

 

Mikko Seppänen

The research group of Mikko Seppänen is a group of clinicians, geneticists, and basic immunologists dedicated to seek novel genetic primary immunodeficiencies (PID), including novel diseases in the Finnish Disease Heritage. We have a wide net of collaborators in a.o. molecular biology, hematology, rheumatology, dermatology, and gastroenterology. The main focus is currently on PIDs discovered in clinical whole exome or whole genome sequencing in children and adults. Our group has a.o. described an autosomal dominant STAT3 gain-of-function autoimmune PID, an autosomal recessive combined PID leading to severe congenital neutropenia and specific antibody deficiency (HYOU1) and a Behcet-like disease and familial necrotizing cellulitis caused by differently acting mutations in NFKB1.  We have also found a 37-fold enriched Finnish founder mutation in AICDA causing autosomal recessive hyper-IgM syndrome type 2. Further discoveries are studied. These studies pave way to understanding the pathogenesis of somewhat more common and difficult to treat diseases like different autoimmune diseases, common variable immunodeficiency, Mb Behcet and necrotizing fasciitis.

Mikko Seppäsen tutkimusryhmään kuulu laaja joukko kliinikkoja, geneetikkoja ja perusimmunologeja, jotka etsivät lapsista ja aikuisista suvuttaisia uusia perinnöllisiä immuunipuutoksia sekä tautiryhmästä uusia suomalaisen tautiperimän tauteja. Teemme tiivistä yhteistyötä mm. molekyylibiologien, hematologien, reumatologien, ihotautilääkäreiden ja gastroenterologien kanssa. Jatkotutkimuksiin päädymme nykyisin tyypillisesti kliinisen eksomisekvenoinnista sivulöydöksenä todetuissa kandidaattigeeneissä. Olemme ensimmäisenä kuvanneet mm. autoimmuunisairauksiin (AD STAT3 yliaktivoivat mutaatiot),  vaikeaan synnynnäiseen neutropeniaan ja spesifiin vasta-ainepuutokseen (AR HYOU1), sekä Behcet-tyyppiseen vasta-ainepuutokseen ja suvuttaiseen nekrotisoivaan faskiittiin (AD NFKB1 eri mutaatiot) johtavat taudit. Tutkimme edelleen laajahkoa joukkoa uusia kandidaattigeenejä ja jatkamme aiempien löydöstemme tutkimista. Tutkimukset auttavat laajemmin ymmärtämään yleisempien autoimmuunisairauksien, vasta-ainepuutosten, infektioiden ja verisuonitulehdusten syntyä.
 
Contact: mikko.seppanen(at)hus.fi

Turkka Kirjavainen

The research group of Turkka Kirjavainen is a small group that performs clinical sleep and respiration physiology research in infants and children. The main focus is currently on central sleep apnea in preterm infants and older children, and narcolepsy. In the near future, the group will put its main effort to study and characterize the sleep stages in small preterm infants. This research will lay ground for future research on respiration control in most premature infants.

Turkka Kirjavaisen tutkimusryhmä on pieni lasten unenaikaisen fysiologian ja hengityshäiriöiden tutkimukseen keskittyvä ryhmä. Tutkimuskohteina ovat uni, unenaikainen hengitys ja hengityksen ja verenkierron säätelyhäiriöt eri-ikäisillä lapsilla. Erityistutkimusaiheita ovat keskosten ja vanhempien lasten sentraalinen uniapnea, keskosten unen muodostuminen ja rakenne sekä lasten ja nuorten Pandemrix-rokotuksen jälkeen ilmaantunut narkolepsia.

Contant: turkka.kirjavainen(at)hus.fi