Endocrinology and Diabetology

Mikael Knip

The research group of Mikael Knip focuses on type 1 diabetes and other immune-mediated diseases in children and adolescents. The long-term goal is to develop effective means for the prevention of type 1 diabetes. The group is a part of the Academy of Finland Centre of Excellence in molecular immunology and physiology research and is actively involved in national and international research collaboration.

Mikael Knipin tutkimusryhmän tutkimuskohteena ovat tyypin 1 diabetes ja muut immuunivälitteiset sairaudet lapsuusiässä. Pitkän tähtäimen tavoitteena on kehittää tehokkaita keinoja tyypin 1 diabeteksen ehkäisemiseksi. Tutkimusryhmä on osa Suomen Akatemian Molekylaarisen systeemi-immunologian ja fysiologian huippuyksikköä ja osallistuu aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön.

mikael.knip(at)hus.fi

www.helsinki.fi/pedia

Marita Lipsanen-Nyman

My research group characterizes the phenotype of Mulibrey nanism (MUL) and ascertains the pathogenesis and the genetics of the disease. The research projects focus especially on the metabolic disturbances, the endocrine pathology and infertility, the tumorigenesis, and the bone structure of MUL. Our research is translational and we collaborate with clinical experts as well as basic scientists.

Tutkimusryhmäni kartoittaa Mulibrey nanismin (MUL) ilmiasua ja selvittää taudin patogeneesiä ja genetiikkaa. Tutkimuskohteena on mm. taudin metaboliset häiriöt, endokriininen patologia ja infertiliteetti, kasvainalttius sekä luuston rakenne. Tutkimuksemme on translationaalista ja teemme yhteistyötä eri alojen kliinikkojen sekä perustutkijoiden kanssa.

Contact: marita.lipsanen-nyman(at)hus.fi

Päivi Miettinen

Päivi Miettinen focuses on her translational studies that are monogenic diabetes (a.k.a. MODY; www.Botnia-Study.org/finnmody) and beta cell biology.

Päivi Miettisen  kliinisenä tutkimuskohteena on lapsuusiän monogeeninen diabetes (MODY-diabetes; www.Botnia-Study.org/finnmody) sekä yhteistyössä prof. Timo Otonkosken kanssa kokeellinen beetasolubiologia.

Contact: paivi.miettinen(at)Helsinki.fi

Outi Mäkitie

The Outi Mäkitie research group studies the genetic and the clinical characteristics of metabolic bone diseases in order to understand disease mechanisms and to establish means for the prevention and the treatment. Our main interests are childhood-onset primary and secondary osteoporosis, skeletal dysplasias, and vitamin D. The research group includes several doctoral students and postdoctoral researchers. The ongoing studies include both clinical and translational projects. We have an active research collaboration with Karolinska Institutet and several other international centers. More information can be found at www.helsinki.fi/makitie

Outi Mäkitien tutkimusryhmä tutkii metabolisten luustosairauksien geneettisiä ja kliinisiä piirteitä; syntymekanismien ymmärtäminen mahdollistaa sairauksien ennaltaehkäisyn ja hoidon. Tutkimuksemme käsittelee erityisesti lapsuudessa alkavaa primaarista ja sekundaarista osteoporoosia, luustodysplasioita ja D-vitamiinia. Tutkimusryhmässämme on useita väitöskirjatyöntekijöitä ja post-doktoraalivaiheen tutkijoita, jotka työskentelevät kliinisissä ja translationaalisissa tutkimusprojekteissa. Teemme aktiivista tutkimusyhteistyötä Karolinska Institutetin ja useiden muiden kansainvälisten keskusten kanssa. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.helsinki.fi/makitie

Contact: outi.makitie(at)helsinki.fi

Timo Otonkoski

The group of Timo Otonkoski develops and applies novel stem cell technologies for the creation of improved cellular models of disease mechanisms. The group provides Core Facility services through the Biomedicum Stem Cell Center. The research projects of the group particularly focus on the application of nuclear reprogramming and genome editing for diabetes research. To be successful, this translational research requires the joint contribution of clinical and basic scientists.

Timo Otonkosken tutkimusryhmä, joka myös vastaa Biomedicumin kantasolukeskuksen toiminnasta, kehittää ja soveltaa uusia kantasoluteknologioita solumallien luomiseksi sairausmekanismien tutkimista varten. Tutkimuskohteet liittyvät solujen uudelleenohjelmointiin ja genomin muokkaukseen, sekä näiden menetelmien soveltamiseen ennen kaikkea diabetestutkimukseen. Tässä translationaalisessa tutkimuksessa tarvitaan sekä lääkäreiden että biologien osaamista.

Contact: timo.otonkoski(at)helsinki.fi

www.helsinki.fi/otonkoski

Taneli Raivio

Taneli Raivio's group focuses on the genetic and the hormonal regulation of growth and puberty and modeling of rare genetic diseases that affect somatic growth and pubertal development with pluripotent human stem cells. The clinical research projects aim at the development of evidence-based treatment for constitutional delay of growth and puberty. www.helsinki.fi/raivio

Taneli Raivion tutkimusryhmän pääkohteena on kasvun ja murrosikäkehityksen geneettinen ja hormonaalinen säätely, sekä murrosikäkehityksen geneettisten häiriöiden mallinnus ihmisen monikykyisten kantasolujen avulla. Lisäksi ryhmä tutkii viivästyneen murrosiän syitä ja kehittää siihen näyttöön perustuvaa hoitoa.

Contact: taneli.raivio(at)helsinki.fi