Neurology

Eija Gaily

The epilepsy surgery research group investigates the outcome of pediatric epilepsy surgery and the factors that predict the outcome. We develop methods for the localization of linguistic functions that are suitable for young children. In addition, we study the benefit of the mathematical analysis of EEG signal and the automatic image analysis compared to the visual analysis of EEG and MRI when localizing the epileptic focus. The group includes medical doctors, neuropsychologists, and physicists.

Epilepsiakirurgiatutkimusryhmä selvittää epilepsialeikkausten hoitotuloksia ja tuloksiin vaikuttavia tekijöitä lapsipotilailla,  kehittää lapsille sopivia menetelmiä kielellisten toimintojen paikantamiseen ja tutkii EEG-signaalin matemaattisten analyysimenetelmien ja automaattisen kuvankäsittelyn antamaa lisäarvoa visuaaliseen EEG- ja MRI-tulkintaan verrattuna. Ryhmässä toimii eri alojen lääkäreitä, neuropsykologeja ja fyysikoita.

Contact: eija.gaily(at)hus.fi

Leena Haataja

A central objective of my research activities is to study fetal and neonatal risk factors (e.g. prematurity, brain injuries, inflammation), and potential protective factors (e.g. genetic mechanisms, early parent-infant interaction) and their possible long-term neurodevelopmental effects. Another important research focus is to standardize clinically applicable developmental assessment methods and compose treatment guidelines which would harmonize clinical treatment processes at national level (e.g. the processes of care for children with CP) in order to make intervention studies and benchmarking possible. See also www.utu.fi/pipariwww.cp-hanke.fi

Tutkimustyöni päätavoitteina on selvittää sikiöaikaisten ja neonataalisten riskitekijöiden (esim. keskosuus, aivoverenvuodot, iskemia, inflammaatio) vaikutusta lapsen neurologiseen pitkäaikaisennusteeseen ja löytää lapsen aivojen vaurioitumista suojaavia tekijöitä (esim. geneettiset mekanismit, varhainen vuorovaikutus). Toisena keskeisenä tutkimusalueenani on lapsen kehitystä ja toimintakykyä arvioivien menetelmien standardointi ja neurologisista ongelmista (esim. CP-vamma) kärsivien lasten tutkimus- ja hoitoprosessien kansallinen yhtenäistäminen laadunvalvonnan ja interventiotutkimusten mahdollistamiseksi.

Contact: leena.haataja(at)hus.fi

Hannu Heiskala

The focus of our research group has been on etiologies and neural mechanisms of developmental disabilities. The emphasis has been on intellectual (learning) disability. We have used clinical, epidemiologic, genetic, and radiological methods. The studies have been multidisciplinary and the groups have been formed according to the research question.

Tutkimusryhmämme työn kohteena on ollut kehityspoikkeavuuksien etiologian ja neuraalisten mekanismien selvittely. Painopiste on ollut älyllisessä kehitysvammaisuudessa. Olemme käyttäneet kliinisepidemiologisia, geneettisiä ja kuvantamisen menetelmiä. Tutkimukset ovat näin ollen olleet poikkitieteellisiä ja ryhmät on koottu tutkimuskysymysten ympärille. 

Contact: hannu.heiskala(at)hus.fi

Tuula Lönnqvist, Pirjo Isohanni

We study neurodegenerative disorders in children with special interest in early-onset encephalopathies, ataxias, neuropathies, and hereditary spastic paraplegias. Based on clinical examinations, we select patients to molecular genetics and further functional studies. To promote diagnostics and treatment we work in translational research group in close collaboration with professor Anu Wartiovaara and adjunct professor Henna Tyynismaa, Research Program of Molecular Neurology, University of Helsinki.

Tutkimme lasten neurodegeneratiivisia sairauksia. Kiinnostuksemme kohteina ovat erityisesti varhain alkavat enkefalopatiat, ataksiat, neuropatiat ja perinnölliset spastiset parapareesit. Kliinisten tutkimusten perusteella valikoimme potilaat molekyyligeneettisiin ja taudin patogeneesiä selvittäviin jatkotutkimuksiin. Kyseessä on translationaalinen tutkimusryhmä, jonka tavoitteena on tautien diagnostiikan ja hoidon kehittäminen.  Teemme tiivistä yhteistyötä Helsingin yliopiston Molekyylineurologian tutkimusohjelmassa toimivien prof. Anu Wartiovaaran ja dosentti Henna Tyynismaan tutkimusryhmien kanssa.

Contact: tuula.lonnqvist(at)hus.fi and pirjo.isohanni(at)hus.fi