Psychiatry

Eeva Aronen

Eeva Aronen M.D., Ph.D. Professor of Child Psychiatry, Helsinki University, Helsinki Pediatric Research Center, Laboratory of Developmental Psychopathology. Our research evaluates memory function (attention, working memory, and inhibition ability), sleep and psychiatric symptoms and the interactions between these factors in population-based and clinical samples, conduct-, mood-, and anxiety disorders in children, psychosocial wellbeing in children with somatic illnesses, and the effects of stress (traumatic experiences) in children. Our aim is to evaluate brain function, the amount and the quality of sleep and stress in multiple child psychiatric disorders and normative populations in an effort to get more understanding of the etiology of the disorders, and to improve diagnostics and develop new interventions to promote better mental health in children.

Eeva Arosen tutkimusryhmässä tutkitaan lapsen muistitoimintoja (tarkkaavaisuus, työmuisti ja inhibitiokyky), unta ja psyykkisiä oireita ja niiden välisiä yhteyksiä väestöpohjaisissa aineistoissa ja kliinisissä lastenpsykiatrisissa aineistoissa, lasten käytös-, mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöitä, somaattisesti sairaiden lasten psykososiaalista selviytymistä ja stressin (traumakokemusten) vaikutusta lapsen psyykkisin ja somaattisiin oireisiin. Tavoitteena on tutkia laaja-alaisesti erilaisiin lasten psyykkisiin häiriöihin liittyvää aivotoimintaa, unen määrää ja laatua sekä stressiä, ja pyrkiä parantamaan lasten psyykkisten häiriöiden etiologian ymmärtämistä, diagnostiikkaa ja kehittämään uusia hoidollisia interventioita.  

Contact: eeva.aronen(at)helsinki.fi or eeva.aronen(at)hus.fi.

 

Juulia Paavonen

Juulia Paavonen, MD PhD, adjunct professor, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, and National Institute for Health and Welfare

Our research team focuses on epidemiologic research in the field of child psychiatry and child neurology. We study the prevalence and development of child psychiatric and neuropsychiatric disorders and investigate prenatal, environmental and genetic factors that affect their incidence. We also study how early life sleep and various sleeping difficulties are related to cognitive development, growth as well as emotion and behavior regulation. Child-parent interaction, parenting and parental stress are considered important moderating factors.

Juulia Paavonen, LT, dos, VTK (tilastotiede)

Tutkimusprojektimme keskittyvät epidemiologiseen tutkimukseen lastenpsykiatrian ja lastenneurologian alueilla. Tutkimme lastenpsykiatristen oireiden ja häiriöiden yleisyyttä ja kehitystä varhaislapsuudesta alkaen sekä tarkastelemme esiintyvyyteen vaikuttavia tekijöitä laaja-alaisesti huomioiden sekä ympäristö- että geneettisiä tekijöitä kuten myös prenataalisia riskitekijöitä. Selvitämme myös varhaislapsuuden unen ja unihäiriöiden merkitystä kognitiivisen kehityksen, kasvun sekä tunnesäätelyn ja käyttäytymisen säätelyn kannalta. Ympäristötekijöistä mm. vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutuksen, vanhemmuuden ja stressin huomioiminen on tärkeää. 

Contact: juulia.paavonen(a)helsinki.fi

www.thl.fi/child-sleep ja www.finnbrain.fi