Juulia Paavonen

Juulia Paavonen, MD PhD, adjunct professor, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, and National Institute for Health and Welfare

Our research team focuses on epidemiologic research in the field of child psychiatry and child neurology. We study the prevalence and development of child psychiatric and neuropsychiatric disorders and investigate prenatal, environmental and genetic factors that affect their incidence. We also study how early life sleep and various sleeping difficulties are related to cognitive development, growth as well as emotion and behavior regulation. Child-parent interaction, parenting and parental stress are considered important moderating factors.

Juulia Paavonen, LT, dos, VTK (tilastotiede)

Tutkimusprojektimme keskittyvät epidemiologiseen tutkimukseen lastenpsykiatrian ja lastenneurologian alueilla. Tutkimme lastenpsykiatristen oireiden ja häiriöiden yleisyyttä ja kehitystä varhaislapsuudesta alkaen sekä tarkastelemme esiintyvyyteen vaikuttavia tekijöitä laaja-alaisesti huomioiden sekä ympäristö- että geneettisiä tekijöitä kuten myös prenataalisia riskitekijöitä. Selvitämme myös varhaislapsuuden unen ja unihäiriöiden merkitystä kognitiivisen kehityksen, kasvun sekä tunnesäätelyn ja käyttäytymisen säätelyn kannalta. Ympäristötekijöistä mm. vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutuksen, vanhemmuuden ja stressin huomioiminen on tärkeää. 

Contact: juulia.paavonen(a)helsinki.fi

www.thl.fi/child-sleep ja www.finnbrain.fi